Các giao dịch dân sự, hợp đồng… để đảm bảo tính khách quan, hạn chế rủi ro về sau, khách hàng có thể nhờ chúng tôi tiến hành làm chứng để đảm bảo lơi ích khi có tranh chấp, kiện tụng.
Chúng tôi nhận sọan thảo hợp đồng và làm chứng các vụ việc sau:
– Di chúc; tài sản chung về thừa kế;
– Hợp đồng kinh tế, thương mại;
– Hợp đông mua bán bất động sản;
– Văn bản thỏa thuận giữa các cá nhân, tổ chức;
– Thỏa thuận phân chia tài sản chung;
– Hợp đồng vay nợ , tín dụng;
– Hợp Đồng cầm cố, thế chấp, bảo lãnh;
– Hợp đồng cho tặng tài sản;
– Văn bản Hứa Thưởng có điều kiện;
– Làm chứng các văn bản, sự thỏa thuận khác.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi